PerfectPan
;

Codeforces 1111E Tree

February 04, 2019

题目链接https://codeforces.com/problemset/problem/1111/E

题意:给定一棵树,若干询问,每次询问 kk 个点把这 kk 个点划分成不超过 mm 个集合的方案数,要求集合里起码有一个点,且在以 rr 为根的树下,每个点都不能与它的祖先所在的集合相同。

思路:对 kk 个点还有根节点 rr 一起建出虚树以后 dpdpdfsdfs 序进行的树形 dpdp,维护答案数组 dp[x]dp[x] 表示划分成 xx 个集合的方案数,那么 dfsdfs 到这个点的时候我们已经处理出了这个点以前的所有点的答案数组,对于 xx 我们的转移就分两种,一种是自己新开一个集合那么从 dp[x1]dp[x-1] 转移过来,要么就加入到之前的集合里,但如果 xx 小于它的祖先个数那么 dpdp 就为 00,没办法再加入了,否则就是 dp[x](xnum)dp[x]*(x-num),代表加入到别的没有祖先节点的集合里,这样就可以了,最后答案就是 i=1mdp[i]\sum_{i=1}^{m}dp[i]

#include <bits/stdc++.h>
#define MP make_pair
#define PB emplace_back
using namespace std;
typedef long long ll;
template<typename T>
inline T read(T&x){
  x=0;int f=0;char ch=getchar();
  while (ch<'0' || ch>'9') f|=(ch=='-'),ch=getchar();
  while (ch>='0' && ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
  return x=f?-x:x;
}
const int N=1e5+10;
const int P=1e9+7;
const int INF=2000000000;
int n,i,u,v,q,k,m,r,top,dfs_clock,dfn[N],points[N],bel[N],fa[N],son[N],sz[N],dep[N],dp[N];
bool isVirtual[N];
vector<int>G[N],G2[N];
void dfs(int u,int f){
  fa[u]=f,dep[u]=dep[f]+1,sz[u]=1,son[u]=-1,dfn[u]=++dfs_clock;
  for (auto &v:G[u]){
    if (v==f) continue;
    dfs(v,u);
    sz[u]+=sz[v];
    if (son[u]==-1 || sz[v]>sz[son[u]]) son[u]=v;
  }
}
void dfs2(int u,int f){
  bel[u]=f;
  if (son[u]==-1) return;
  dfs2(son[u],f);
  for (auto &v:G[u]){
    if (v==fa[u] || v==son[u]) continue;
    dfs2(v,v);
  }
}
int lca(int u,int v){
  for (;bel[u]!=bel[v];dep[bel[u]]>dep[bel[v]]?u=fa[bel[u]]:v=fa[bel[v]]);
  return dep[u]>dep[v]?v:u;
}
void addEdge(int u,int v){
  G2[u].PB(v);
  G2[v].PB(u);
}
inline void up(int&a,int b){a+=b==P?0:b;if(a>=P)a-=P;}
void DP(int u,int f,int dep){
  if (isVirtual[u]){
    for (int i=m;i>=1;--i){
      if (i>dep) dp[i]=1LL*dp[i]*(i-dep)%P;
      else dp[i]=0;
      up(dp[i],dp[i-1]);
    }
    dp[0]=0;
  }
  for (auto &v:G2[u]){
    if (v==f) continue;
    DP(v,u,dep+isVirtual[u]);
  }
  G2[u].clear();
}
inline bool cmp(const int&a,const int&b){return dfn[a]<dfn[b];}
void build(int points[],int k){
  static int stk[N];
  sort(points,points+k,cmp);

  top=0,stk[top++]=0;
  int cnt=k;
  for (int i=0;i<k;i++){
    int u=points[i],f=lca(u,stk[top-1]);
    if (f==stk[top-1]) stk[top++]=u;
    else{
      while (top-2>=0 && dep[stk[top-2]]>=dep[f]){
        addEdge(stk[top-1],stk[top-2]);
        top--;
      }
      if (f!=stk[top-1]){
        addEdge(f,stk[top-1]);
        stk[top-1]=f,points[cnt++]=f,sz[f]=0;
      }
      stk[top++]=u;
    }
  }
  for (int i=top-2;i>=0;i--) addEdge(stk[i],stk[i+1]);
  for (int i=0;i<=m;++i) dp[i]=0;
  dp[0]=1,DP(r,0,0);
  int ans=0;
  for (int i=1;i<=m;++i) up(ans,dp[i]);
  printf("%d\n",ans);
  for (G2[0].clear(),i=0;i<cnt;i++) sz[i]=0;
}
int main(){
  read(n),read(q);
  for (i=1;i<n;i++){
    read(u),read(v);
    G[u].PB(v);
    G[v].PB(u); 
  }
  dfs(1,0),dfs2(1,1);
  for (;q--;){
    read(k),read(m),read(r);
    bool flag=0;
    for (i=0;i<k;i++){
      read(points[i]);
      flag|=points[i]==r;
      isVirtual[points[i]]=1;
    }
    if (!flag) points[k++]=r;
    build(points,k);
    for (i=0;i<k;i++) isVirtual[points[i]]=0;
  }
  return 0;
}

Yiming Pan

Written by Yiming Pan who lives and works in Hangzhou China. Welcome follow me on Github

Cannot load comments. Please check you network.