PerfectPan
;

BZOJ 3992 [SDOI2015]序列统计

August 14, 2017

题目链接https://darkbzoj.tk/problem/3992

题意:略。

思路:考虑到 PPNTTNTT 中经常使用的模数,我们不妨对式子两边取以 PP 的原根 gg 为底的对数,得到:

logg(x1×x2×x3××xn)logg(X)(mod(P1))\log_{g}(x_{1}\times x_{2}\times x_{3}\times \cdots \times x_{n}) \equiv \log_{g}(X)(\bmod (P-1))

再得到

logg(x1)+logg(x2)++logg(xn)logg(X)(mod(P1))\log_{g}(x_{1})+\log_{g}(x_{2})+\cdots+\log_{g}(x_{n}) \equiv \log_{g}(X)(\bmod (P-1))

由此我们就可以把乘法变成了加法就可以构造生成函数来写,即

(a0x0+a2x2++am2xm2)nmodP(a_{0}x^{0}+a_{2}x^{2}+\cdots+a_{m-2}x^{m-2})^{n}\bmod P

这里要用快速幂配合 NTTNTT 来求,最后要输出的就是 XX 的离散对数那一项的系数,然后这里还有要注意的是指数加起来 mod(P1)=ind[X]\bmod (P-1)=ind[X] 的值, ind[X]ind[X] 代表 XX 的离散对数,所以我么要把 i+P1i+P-1 那一项的系数也加到 ii 这一项的系数上来。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=1e5+5;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const ll P=(479<<21)+1;
const ll MOD=P;
const ll N=(1<<18);
const double PI=acos(-1.0);
template<typename T> inline T gcd(T&a,T&b){return b==0?a:gcd(b,a%b);}
template<typename T> inline T lcm(T&a,T&b){return a/gcd(a,b)*b;}
template<typename T>
inline T read(T&x){
  x=0;int _f=0;char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9')_f|=(ch=='-'),ch=getchar();
  while(ch>='0'&&ch<='9')x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
  return x=_f?-x:x;
}
int n,m,x,S;
int ind[maxn];
ll A[maxn],ans[maxn];
ll ksm(ll a,ll n,ll MOD){
  ll res=1;
  while (n){
    if (n&1) res=(res*a)%MOD;
    a=(a*a)%MOD;
    n>>=1;
  }
  return res;
}
ll PrimitiveRoot(ll p){
  if (p==2) return 1;
  for (ll g=2;g<p;g++){
    bool flag=true;
    ll m=sqrt(p+0.5);
    for (ll i=2;i<=m;i++) if ((p-1)%i==0){
      if (ksm(g,(p-1)/i,p)==1){
        flag=false;
        break;
      }
    }
    if (flag) return g;
  }
}
void iniInd(){
  int g=PrimitiveRoot(m),a=1;
  for (int i=0;i<m-1;i++,a=a*g%m) ind[a]=i;
}
struct NumberTheoreticTransfrom{
  int n,rev[maxn];
  ll g,C[maxn];

  void init(int m){
    n=1;
    while (n<m) n<<=1;
    int k=0;
    while ((1<<k)<n) k++;
    for (int i=0;i<n;i++){
      int t=0;
      for (int j=0;j<k;j++) if (i&(1<<j)) t|=(1<<(k-j-1));
      rev[i]=t;
    }
    g=3;
  }

  void NTT(ll* a,int DFT){
    for (int i=0;i<n;i++) if (i<rev[i]) swap(a[i],a[rev[i]]);
    for (int l=2;l<=n;l<<=1){
      int m=l>>1;
      ll wn=ksm(g,DFT==1?(P-1)/l:P-1-(P-1)/l,P);
      for (int k=0;k<n;k+=l){
        ll w=1LL;
        for (int j=0;j<m;j++){
          ll u=w*a[k+j+m];
          ll t=a[k+j];
          a[k+j]=(t+u)%P;
          a[k+j+m]=((t-u)%P+P)%P;
          w=w*wn%P;
        }
      }
    }
    if (DFT==-1){
      ll inv=ksm(n,P-2,P);
      for (int i=0;i<n;i++) a[i]=a[i]*inv%P;
    }
    return;
  }

  void SQR(ll *A){
    NTT(A,1);
    for (int i=0;i<n;i++) A[i]=A[i]*A[i]%MOD;
    NTT(A,-1);
    for (int i=0;i<m-1;i++){
      A[i]=(A[i]+A[i+m-1])%MOD;
      A[i+m-1]=0;
    }
  }

  void mul(ll *A,ll* B){
    for (int i=0;i<n;i++) C[i]=B[i];
    NTT(A,1),NTT(C,1);
    for (int i=0;i<n;i++) A[i]=A[i]*C[i]%MOD;
    NTT(A,-1);
    for (int i=0;i<m-1;i++){
      A[i]=(A[i]+A[i+m-1])%MOD;
      A[i+m-1]=0;
    }
  }

  void powPoly(ll *A,int n,ll *ans){
    ans[0]=1;
    while (n){
      if (n&1) mul(ans,A);
      SQR(A);
      n>>=1;
    }
  }
}ntt;
int main(){
  read(n),read(m),read(x),read(S);
  ntt.init(m+m);
  iniInd();
  for (int i=1;i<=S;i++){
    int x;read(x);
    if (x) A[ind[x]]=1;
  }
  ntt.powPoly(A,n,ans);
  printf("%lld\n",ans[ind[x]]);
  return 0;
}

Yiming Pan

Written by Yiming Pan who lives and works in Hangzhou China. Welcome follow me on Github

Cannot load comments. Please check you network.